Üyeliğin Faydaları

Derneğin Amacı, Görevleri ve Çalışma Konuları

Derneğin siyasi bir amacı yoktur. OYDER' in Amacı; Türkiye Oyuncak, Oyun, Çocuk Bakım Araç Gereçleri, Çocuk Eğitim ve Zeka Geliştirici Ürünleri ve Çocuk eğlence alanları ve aletleri sektörünün bütün paydaşları adına yapılandırılması ve büyütülmesi için ülke içinde ve dışında yaygın, etkin çalışan örnek ve önder kuruluş olmaktır. OYDER sektörel, sosyal ve toplumsal gelişime katkı amaçlayan bir dernektir. Bu doğrultuda; OYDER' in görevleri:

 1. Sektörel konuların takip edilmesi,
 2. Sektör içi ahlaki ve etik değerlerin yerleştirilmesi,
 3. Sektörel iç ve dış rekabet gücünün arttırılması,
 4. Sektör içi insan ve diğer kaynakların kalitesinin yükseltilmesi,
 5. Sektör içi ve dışı iletişimin arttırılmasıdır,
 6. Sektör gelişimi için gerekli tüm çalışmaları yapmak,
 7. OYDER yukarıdaki amaç ve görevler doğrultusunda sektörüne katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapar, Türkiye'deki Üretici, İthalatçı, İhracatçı, Toptancı, Perakendeci ve Pazarlamacı üyelerine destek verir, üyelerin ve sektörün gelişmesine çalışır, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini sağlar, sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerde, ayrıca kamu faydasına olabilecek faaliyetlerde bulunur. OYDER, yıl içeri sinde elde edilen gelirlerin en az 2/3'ni dernek amaçları doğrultusunda olmak kaydı ile görevleri içeri sinde, çalışma konuları ve faaliyetlerinde harcar.

  OYDER yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek kurulmuş bir dernektir..
  Bu doğrultudaki çalışma konuları aşağıdadır:

  • OYDER, sektöründe piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışır.
  • OYDER, uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda sektörel sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalışır.
  • OYDER, sektöründe liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanı sıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.
  • OYDER, bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.
  • OYDER, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmış etkin bir devletin var olduğu Türkiye'de, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
  • OYDER, sektöründe faaliyet gösteren Sanayici, İthalatçı, ihracatçı, Toptancı ve Perakendeci işadamlarının Oyuncak, Oyun ve Çocuk Bakım Araç Gereçleri toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile sektörünü ilgilendiren Türkiye içindeki ve dışındaki bütün uygulamaların takipçiliğini yapar.
  • OYDER, yıl içeri sinde elde edilen gelirlerin en az 2/3'ni dernek amaçları doğrultusunda olmak kaydı ile görevleri içeri sinde, çalışma konuları ve faaliyetlerinde harcar.

  • OYDER, Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunacak etkin çalışmalar yapar, bu doğrultudaki çalışma konuları aşağıdadır:
  • Dernek üyeleri ve sektör üyeleri arasın da ilişkileri arttırmak, geliştirmek.
  • Üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek.
  • Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasın da etkin katkılarda bulunmak.
  • Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek.
  • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirilecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak.

  • Söz konusu örgütlenmenin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapacak OYDER' in faaliyetlerini sürdürmek üzere belirlediği diğer çalışma konuları aşağıdadır:
  • Sektöründe Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.
  • Sektöründe etik değerlerin geliştirilmesine, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
  • Sektöründe Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.
  • Sektöründe Türkiye'nin küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
  • Sektöründe şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar.
  • Sektöründe yatırımların ve üretimin önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.
  • Toplumda kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin, çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olur.
  • Sektöründe gerekli sosyal altyapının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.
  • Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.
  • Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar.
  • Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, çalışan ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur.
  • Uluslararası ilişkilere önem verir. Kurumsal, sektörel ve ulusal düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirir.
  • Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunur, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurar ve yurt içinde ve dışında kurulmuş dernek, federasyon veya sair üst kuruluşlara üye olarak katılabilir.
  • İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesine ve verimlilik, kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.
  • Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli mercii ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.
  • Amaçlarını gerçekleştirmek için federasyon kurabilir.
  • Amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapabilir.
  • Yurtdışında Türkiye'nin oyuncak potansiyelini tanıtarak, ticari bağlantılar kurulmasına öncülük eder, fuarlarda Türkiye adına oyuncak reyonu açar, katalog bastırır vb.
  • Türkiye'de Oyuncak pazarının geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunur.
  • Oyuncakta kalitenin ve verimliliğin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak, gerekli kuruluşlarla temasta bulunmak,
  • Oyuncak sanayi ile ilgili çalışma kolları kurarak faaliyette bulunur,
  • Çocuklara ruhsal ve bedensel zarar verebilecek oyuncakların ithal ve imali konusunda yetkili resmi mercilerle işbirliği yaparak engellenmesini sağlamaya çalışır,
  • Dünya ve Türkiye'de oyuncak sektörü ile ilgili bilgi ve dokümantasyonu üyelere ve gerekli mercilere aktarmak,
  • Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,
  • Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  • Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik ve şube açmak,
  • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, ortak projeler gerçekleştirmek.
  • Dernek üyelerinin ve Sektörün faydasına olacak olan ilanları ve reklamları yazılı ve görsel basında yayınlatmak.
  • Sektör konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek maksadıyla oturumlar, paneller ve seminerler düzenlemek; ayrıca ürün seçimi konusunda tüketiciyi bilinçlendirmek için gerekli platformlarda çalışma yapmak, reklam vermek, haber yayınlamak, yarışmalar düzenlemek.
  • Sektör ve dernek üyelerini canlı ve aktif tutup, mesleki gelişimlerini sağlamak amacı ile ödüller, plaketler vermek, yarışmalar düzenlemek.
  • Dernek ve Vakıflar ile sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, Ağaç dikmek orman yapmak, isteğe bağlı olarak kan bağışında bulunmak, okul hastane yapımı ve destek projelerinde bulunmak, yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine yardım projelerinde bulunmak.

Türkiye Oyuncak ,Oyun, Çocuk Araç Gereçleri, Çocuk Eğitim ve Geliştirici Ürünler ve Çocuk eğlence Sektöründe, sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak amaç, ilke ve hedefleri benimseyen sektör kuruluşların politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; uluslararası sektörel entegrasyonu sağlamak; sorunlara ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla güç birliği yaptıkları ortak çalışma zemini oluşturur. Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk'ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak sektörel potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunur, demokratik, laik bir hukuk devleti anlayışı içinde sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışır; toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmeyi amaçlar.


© 2017 Copyright Oyder Oyuncakçılar Derneği
Bu sitenin e ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.