Üyelik Koşulları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan Oyuncak, Oyun, Çocuk Eğitim ve Zeka Geliştirici ürünleri, Çocuk Bakım ve Araç Gereç Ürünleri, Çocuk Eğlence Oyunları ve Alanları, Lisans sektörü ve Oyuncak sektörün gelişimini sağlayan, ayrıca Sektöre hizmet işi ile iştigal eden her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye' de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Onursal ve Fahri Üye: Ülkeye, Sektöre veya Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun çoğunluk kararı ve onayı ile Onursal veya fahri Üye seçilebilirler. Onursal ve fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
  • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Dernek üyeliği ile ilgili gerekli evrakları teslim etmemek,
  • Dernek toplantılarına mazeretsiz olarak katılım göstermemek ve bunu alışkanlık göstermek,
  • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını sene bitimine kadar ödememek,
  • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
  • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.


© 2017 Copyright Oyder Oyuncakçılar Derneği
Bu sitenin e ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.